Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku,
ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5, 09-400 Płock

 

ogłasza konkurs ofert na:

 

 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych i pielęgniarki/rzy systemu

w zespołach ratownictwa medycznego na terenie działania SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku

i zaprasza do składania ofert.


Przedmiotem zamówienia jest przyjęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych i pielęgniarki/rzysystemu w zespołach ratownictwa medycznego na terenie działania SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku.
Umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych objętych konkursem ofert mogą być zawarte na okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2025 roku.
Materiały o przedmiocie zamówienia i warunkach konkursu ofert, w tym projekt umowy oraz obowiązujący formularz ofertowy są dostępne na stronie BIP SP ZOZ WSPRiTS w Płocku www.bip.wspritsplock.pl (zakładka Konkursy) w terminie od dnia ogłoszenia konkursu.
Oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisami: 1/ Imię i nazwisko oferenta 2/ Konkurs ofert – ZRM 2022 3/ telefon kontaktowy 4/ adres korespondencyjny należy składać w sekretariacie SP ZOZ WSPRiTS w Płocku, ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5, 09-400 Płock w dni powszednie w godz. od 7.00 do 14.35 – w terminie do dnia 30 listopada 2022 roku do godz. 9.00. Termin związania ofertą: 60 dni od upływu terminu składania ofert. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie dnia 30.11.2022 roku o godz. 9.15. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w siedzibie SP ZOZ WSPRiTS w Płocku, ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5 w dniu 2 grudnia 2022 roku do godz. 14.00. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zamieszczone zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienie oraz na stronie BIP SP ZOZ WSPRiTS w Płocku www.bip.wspritsplock.pl (zakładka Konkursy).
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, zmiany terminu otwarcia ofert, zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny oraz unieważnienia postępowania w przypadkach określonych w art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn.zm.).

 

Płock, dnia 21 listopada 2022 roku

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kęsicki
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-11-22 11:38:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kęsicki
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-02 13:53:12
  • Liczba odsłon: 2327
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1136690]

przewiń do góry